به سایت رسمی شرکت بهتاژ نوید خوش آمدید.

شرایط عمومی
  1. دارای حسن اخلاق و فن بیان
  2. امین و متعهد
  3. داﺷﺘﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و رواﻧﯽ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎری ﮐﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
  4. دارای سوابق کاری بیش از 3 سال
  5. انضباط اخلاقی و کاری
  6. نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر
  7. عدم اعتیاد به مواد مخدر و مواد ممنوعه
  8. ظاهر آراسته